تبلیغات شما اینجا طراحی سایت خرید فالوور
بستن تبلیغات [X]
همان قدر که دانش داری نشان بده
همان قدر که دانش داری نشان بده


ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۷۷ با ﺁﻏﺎﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺻﻼ‌ﺣﺎﺕ ﺑﻬﺮﻭﺯ ﻏﺮﯾﺐ ﭘﻮﺭ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺳﺮﺷﻨﺎﺱ تئاتر ﺑﺎ ﺗﻼ‌ﺵ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﭘﺎﺩﮔﺎﻥ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰِ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻫﻨﺮﯼ ﮐﻪ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬﺍﺭﺗﺮﯾﻦ مراکزﻫﻨﺮﯼ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ شد . ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﺎﻡ ﺁﻥ ﭘﺎﺩﮔﺎﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮمندﺍﻥ ﺍﺳﺖ ، گالری ﻫﺎﯼ زیبا ، ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎه ﺯﯾﺒﺎیی برای عرضه ﮐﺘﺎﺏ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﻫﻨﺮﯼ و همچنین کافه ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﭘﺎﺗﻮﻕ شایسته ای ﺑﺮﺍﯼ هنرمندان و مخاطبان جدی هنر شود .

اکنون ﮔﺬﺭﺍ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اماکنی ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﯽ ﻭ چند ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩه اند . ﺑﺮﮐﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻨﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼ ﮔﺎﻟﺮﯼ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ . در سویی دیگر ﺁﻣﻔﯽ ﺗﺎﺗﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ‌ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺍﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ تبدیل شده است ، ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ بعدها تغییر کاربری داد ، ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮﺍﯼ پویایِ ﺷﻬﯿﺪ ﺁﻭﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﮎ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﺷﺪ ﻭ مواردی از این دست .
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻠﺦ ﺑﮕﺬﺭﯾﻢ ﻭ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﺍﺯ کاستی هایش ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺭﺍ ﮐﺴﯽ ﺑﺸﻨﻮﺩ ، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﯿﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﯾﻞ ﺩﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻭ ﮐﺎﺭﺑﻠﺪ ﺭﺍ به ﺧﻮﺩ ﻧﺪﯾﺪ . ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ، ﭘﻼ‌ﺗﻮ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﻣﺎ با ضعف های فراوان ، ﻭﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﺣﯿﺎﻁ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ توی ذوق می زند ﮐﺜﯿﻔﯽ ﺣﯿﺎﻁ ﻭ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﻫﺎﯼ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯾﮑﻪ ﺍﮔﺮ ﻏﺮﯾﺒﻪ ای ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﺩ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ انگار سال ها گذر کسی به اینجا نیفتاده است . ﺩﺭﺧﺖ ﻫﺎﯼ ﮐﻪ ﻫﺮﺱ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺣﯿﺎﻁ ﺭﺍ بدریخت ﻭ ﺯﺷﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ، ﺣﺎﻻ‌ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ.
ﻭ ﺍﻣﺎ ﭘﻼ‌ﺗﻮ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﮐﻪ ﺍﺯ ۱۳۹۱ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺭﺑﺴﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎﯼ ﭼﺮﺥ ﺩﺍﺭ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﭘﻼ‌ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﯼ ﺷﻮﺩ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﻟﺨﻮﺵ ﻭﻋﺪﻩ ﻫﺎﺳﺖ،ﭼﻨﺪﯼ ﭘﯿﺶ ﺑﭽﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﻻ‌ﯼ ﺩﺍﺭﺑﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺮﺕ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﻠﺨﯽ ﺭﺥ ﻧﺪﺍﺩ.
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺸﻮﺩ چنین ﻣﮑﺎﻥ ﻫﺎیی ﺭﺍ ﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﭘﻮﯾﺎ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺖ ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺁﻣﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ مسئوﻟﯿﻦ ﺩستی ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻭ ﮔﻮﺵ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮﯼ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﮑﺸﻨﺪ .منبع
برچسب ها :
تعداد بازدیدها : 271 ،

اگر شما یک علاقمند به هنر در شهر بندرعباس باشید و در یک عصر تابستانی بخواهید به یک پاتوق هنری بروید،منو شما خیلی محدود است به این دلیل من تصمیم دارم یک پاتوق جدید را معرفی کنم،اگر چه سایتی است در دنیای مجازی بدون مرز اما توسط عکاس نام آشنای ساکن بندرعباس مدیریت می شود.

سایت آینه ها که به گفته خیلی از اهالی فن جز حرفه ای ترین سایت های عکاسی در ایران است توسط حسن بردال راه اندازی شده و در کنار او الهام افروتن،صادق طاهری ؛مهدی مرادی زاده و فاطمه بردال زحمت ترجمه مقاله و مقدمه ها را برعهده دارند.

مخاطب در این سایت با آثار عکاسان جهان آشنا می شود،در واقع حسن بردال از ده سال پیش نشست های تخصصی نمایش عکس را برای مخاطب محدود در فرهنگسرای طوبی آغاز کرده بود و بعد از تجربه آن برنامه ها ،در دی ماه ۱۳۹۲ ایده راه اندازی این سایت را عملی کرد.

طبق شنیده ها قرار است به زودی نسخه موبایل این پاتوق مجازی هم راه اندازی شود.

چندی پیش بحثی جالب در خصوص رسانه و گذر از مرز های مثلا هرمزگان یا جنوب یا ایران با تعدادی از دوستان پیش آمد،سایت آیینه ها در واقع نمونه خوبی است برای یادآوری این موضوع که مهم نیست در کجا فعالیت می کنیم با اهمیت تر این است که چه سقفی را برای خود در نظر گرفته ایم.

این سایت که قرار است در ماه های آینده به زبان انگلیسی هم فعالیت داشته باشد متعلق به همه علاقمندان به هنر عکاسی در سراسر جهان است.

یکی از ضعف های هنرمندان جوانی که تازه وارد گود می شوند،شیفتگی آنها به یک یا دو نفر از هنرمندان مطرح است،این در همه هنر ها صدق می کند،شاید یکی از دلایلش نبود آگاهی و عدم مطالعه باشد،وقتی من هنرمند تاتر آگاه باشم که در کشور کوچکی به نام ایرلند در پنجاه سال اخیر چه نمایش نامه نویسان مطرحی معرفی شدند دیگر با تعصب و کورکورانه نمی گویم نمایش نامه نویس فقط شکسپیر و مولیر و لاغیر.

سایت آینه ها مرجع مناسبی است برای هنرمندان جوان که آگاه شوند . در اطرافشان چه آثاری با کیفیت و همراه با اندیشه ای در حال ارائه است.در واقع بردال و تیمش به خوبی لقمه را برای علاقمندان به این هنر آماده کرده اند.

برای این که بدانید این مطلب می خواهد چه بگوید می توانید به مجموعه هایی که در این سایت منتشر شده سری بزنید و از پاتوق جدیدی که بهتان معرفی کردم لذت ببرید،در پایان تا یادم نرفته است،این سایت سی مجموعه جدید در دست انتشار دارد.از هنر لذت ببرید./لینک سایت
برچسب ها :
تعداد بازدیدها : 230 ،

جعفر والی، کارگردان و بازیگر پیش کسوت تئاتر ایران، سال گذشته، قصد داشت «آی باکلاه، آی بی کلاه» ساعدی را در تالار سنگلج روی صحنه ببرد که وضعیت جسمانی نامناسبی پیدا کرد و در بیمارستان بستری شد. پس از آن، مدتی در کانادا مشغول درمان بود و هم اکنون به ایران بازگشته است. با او درباره برنامه های پیش رویش گفت وگو کردیم.

وضعیت جسمانی تان چطور است؟
خوشبختانه حالم خیلی خوب است. برای اینکه اوضاعم دوباره خراب نشود، به دهی اطراف تهران کوچ کرده ام و هم اکنون در ییلاقات البرز زندگی می کنم. به دلیل هوای آلوده تهران، مطلقا نمی توانم آن را تحمل کنم. وقتی به تهران می آیم، غروب که به ده برمی گردم، دیگر نفسم بالانمی آید.

سرانجام اجرای «آی باکلاه، آی بی کلاه» چه شد؟ بالاخره آن را به صحنه خواهید آورد؟
بله خیلی دوست دارم این اتفاق بیفتد، اما در این مملکت برای اجرای یک تئاتر هرروز باید اقدام و پیگیری کرد. من هم منتظرم کمی سرپا شوم تا بروم ببینم مسئولان به قول و قرارهایی که قبلاداده اند پایبند هستند یا نه. اما اگر اجرای این نمایش قطعی شود و بخواهیم تمریناتش را شروع کنیم، باید تمرینات را در همین ده انجام دهیم. آن زمان آقای طاهری برای اجرای این نمایش قول وقرارهایی با ما گذاشتند و حالاکه دیگر استعفا داده اند و رفته اند، نمی دانم چه خواهد شد و در نتیجه روز از نو روزی از نو. امیدوارم بتوانیم این نمایش را اجرا کنیم. خیلی دلم می خواهد این کار به ثمر برسد. البته اگر بگذارند.

هنوز هم می خواهید نمایش را در «سنگلج» اجرا کنید؟
بله چون نسبت به سنگلج نوستالژی دارم و سال ها قبل هم آنجا تئاتر اجرا کرده ام. دوست دارم در سنگلج نمایشم را روی صحنه ببرم. اما نهایتا هرجا اجازه بدهند، مجبوریم اجرا کنیم چون تصمیم گیری که با ما نیست. اجرای نمایش در وضعیت کنونی تیر در تاریکی انداختن است. امیدوارم اجرا در سنگلج میسر شود.

پیش تر گفته بودید اگر بنا باشد تئاتر روی صحنه ببرید، آقای انتظامی هم در آن بازی می کنند. آیا در همین اجرای «آی باکلاه، آی بی کلاه» نیز شما را همراهی خواهند کرد؟
خیلی دوست داشتیم که یک بار دیگر با هم همکاری کنیم، اما متاسفانه ایشان به دلیل پادرد نمی تواند با ما همراه شود. همه قدیمی هایی که همه با هم یک عمر کار کردیم، امروز بر اثر کهولت و پیری یک جور ناتوان شده ایم.

پس بازیگران نمایشتان چه کسانی هستند؟
من یک عده جوان را انتخاب کرده ام. چون هنوز قطعی نشده، نمی توانم اسامی شان را بگویم. اما ببینید امروزه یکی از مشکلات تئاتر، خود تئاتر شده است. سه ماه تمرین و ١،٥ ماه اجرا اما بعد از یکی، دو سال به بازیگران دستمزدشان داده می شود. برای همین بیشتر آنها هم ترجیح می دهند پی بازی در سریال یا سینما بروند. ماندن جوانان، امروز در تئاتر یک جور فداکاری است.

چقدر پیگیر فعالیت های جوانان تئاتری هستید؟
خیلی زیاد. تقریبا هر هفته با عده ای از جوانان تئاتری ملاقات می کنم. خیلی دوست دارم با جوان ها زندگی کنم.

فعالیت های تئاتری نسل جدید را چطور ارزیابی می کنید؟
متاسفانه وضعیت متزلزلی بر فضای تئاتر حاکم است و این کار را برای جوان ها که تجربه و تحمل کمتری دارند، دشوار می کند. نمایش نامه هایی که آنها می پسندند، به سختی اجازه می گیرند. درواقع هیچ جوانی نمی تواند کاری را که دوست دارد انجام دهد. بااین حال می بینم که نسل جدید تئاتر، صمیمانه تلاش می کند و زحمت می کشد. همین جوان ها هستند که تئاتر را سرپا نگه داشته اند. بار تئاتر امروز بر دوش جوانان است. ببینید در شرایطی که من با اعتباری که دارم وقتی کار می کنم دو سال بعد می توانم پولش را بگیرم، یک جوان دیگر با چه مصائبی مواجه است. مشکلات سالن، اجرا و سانسور هست و اینها همه باعث می شود از کاری که یک جوان در ذهنش ساخته، روی صحنه کاسته شود. جوان ها نمی توانند کاری را که می خواهند، انجام دهند ولی با همه اینها واقعا کوشش می کنند و در بین آنها استعدادهای شایسته ای وجود دارد.

فکر می کنید حمایت های دولت از تئاتر به چه صورت باید باشد؟
ببینید ما زمانی اداره ای به اسم اداره تئاتر داشتیم که عده ای از اهالی این حرفه، آنجا کارمند بودند و زندگیشان به این نحو اداره می شد. امروز درآمد تئاتری ها منحصر به کاری شده که روی صحنه می آید؛ تازه اگر کسی از آنها برای همکاری دعوت کند. در ایران هم باید حمایت به همان شیوه باشد که در همه جای دنیا صورت می گیرد؛ یعنی گروه های تئاتری بودجه ای در اختیار بگیرند که با آن بتوانند کار روی صحنه ببرند و لااقل بتوانند اعضای گروهشان را تامین کنند. دولت ها در سراسر دنیا با حمایت هایشان، فروش را تضمین می کنند در حالی که اینجا چنین اتفاقی نمی افتد. اینجا باید کارگردان در درجه اول دلال باشد تا بتواند برود و مسئولان را برای اجرا مجاب کند.

اصلی ترین چالش امروز تئاتر را چه چیز می دانید؟
شرایط اجتماعی و سانسور و البته برخی از تنگ نظری ها. تا سالنی پر می شود، می گویند اجرا را تمام کنید و اجرائی را جایگزین می کنند که ١٥ نفر تماشاگر دارد.

این روزها مشغول چه کار دیگری هستید؟
دارم خاطرات و بیوگرافی ام را از ٦٥ سال فعالیت تئاتری ام گردآوری می کنم تا به جوان ها امیدواری بدهم که «این نیز بگذرد». من معتاد تئاترم. جز تئاتر کاری بلد نیستم و نمی توانم هم کار دیگری بکنم.

با وجود تنگناهایی که به آن اشاره کردید، ازجمله سانسور، چشم انداز تئاتر را چطور می بینید؟
چشم انداز مملکت هرچه باشد، چشم انداز تئاتر هم همان خواهد بود. ببینید چند سال قبل دورانی بود که امکانات به جوانان داده شد و سانسور کمتر بود، پس تئاتر دوره ای شکوفا را پشت سر گذاشت. تئاتر هنری زنده است و وقتی سانسور هست و نمی شود مسائل اجتماعی را در آن مطرح کرد، دیگر چه فایده؟ قصه گویی بی هدف که فایده ندارد. منتها همین که جوانان تلاششان را می کنند، بزرگ ترین امیدواری برای آینده تئاتر است. اگر شرایط مهیا شود، با این جوان های مستعد، تئاتر ما می تواند بسیار باشکوه تر از امروز باشد.
برچسب ها :
تعداد بازدیدها : 269 ،
برچسب ها :
تعداد بازدیدها : 276 ،


sgb3_behrooz_pezeshk.jpg

آثار کمدی چندانی در بندرعباس روی صحنه نمی رود ، علاقه مند بودم این شکل از تئاتر را با مخاطبان اندک اما محترم هرمزگانی به اشتراک بگذارم .

تئاتر پزشک نازنین نوشته ی نیل سایمون و به کارگردانی بهروز عباسی اجرای عمومی خود را از امشب آغاز می کند ، بهروز عباسی در گفتگو با سرویس خبر شهرنمایش گفت : تئاتر پزشک نازنین پس از یک ماه تحلیل متن و پشت سر گذاشتن سه ماه تمرین عملی امشب روی صحنه خواهد رفت . عباسی در خصوص انتخاب این نمایشنامه گفت : نیل سایمون انسان بسیار هوشیاری ست ، او توانسته خودش را به چخوف نزدیک کند و دیدگاهی را مطرح کند که اساسا مختص جغرافیای خاصی نیست ، ویژگی مهم نمایشنامه ی پزشک نازنین این است که جامعه را نقد می کند . عباسی در پاسخ به این پرسش که چرا یک نمایشامه کمدی را برای اجرای عموم انتخاب کرده است گفت : آثار کمدی چندانی در بندرعباس روی صحنه نمی رود ، علاقه مند بودم این شکل از تئاتر را با مخاطبان اندک اما محترم هرمزگانی به اشتراک بگذارم . اگر اشتباه نکنم این اولین باری است که در استان یک اثر از نمایش نامه نویس آمریکایی روی صحنه می رود .

محمد اکبری زاده، دیبا دارابی، افسانه پرمر، محمد امین قاسمی، تینا حقیقی جو، آیدا نظام‌پور، نرجس عزت‌زاده، شقایق آزادی و مهسا مرادی زاده بازیگران این نمایش‌اند. طراحی صحنه و لباس این اثر نیز بر عهده سیما داوران است.

نمایش «پزشک نازنین» تا ۱۱ تیرماه هرشب ساعت ۲۱ در پلاتو آفتاب اجرا می‌شود.
برچسب ها :
تعداد بازدیدها : 302 ،

بعد از اجرای نمایش پزشک نازنین توسط من در پلاتو آفتاب بندرعباس،دوستان زیادی نقدهای سازنده ای را برای بهبود کار با من در میان گذاشتند،اما در بین همه نقدهای شفاهی چند روز پیش متنی در واتس آپ به دست من رسید از یک کارشناس علوم ارتباطات که در آغاز برای من خوشحال کننده بود که یک نفر در بندرعباس این قدر با ظرافت و تحلیل دقیق نیل سایمون را می شناسد،آن هم در حوزه های پیچیده ای مثل زبان شناختی و معناشناسی،امروز دوباره این نقد را خواندم که متوجه شدم یک نوع آشفتگی خاصی در این متن وجود دارد،تصمیم گرفتم قسمتی از مطلب را در گوگل سرچ کنم که متاسفانه متوجه شدم خوشحالی من در خصوص شناخت این کارشناس علوم ارتباطات در هرمزگان بیهوده بوده است چون کل مطلب آغازین این نقد به شکل ناشیانه ای از یک مقاله با نام "شیوه های ایجاد طنز کلامی در آثار نیل سایمون: بررسی موردی نمایشنامه های شایعات و گمشده دریانکرز" نوشته بهروز محمودی بختیاری و مینا رضا پور،کپی شده بود.چکیده این مقاله را در این صفحه منتشر می کنم تا کسانی که مطلب دوست کارشناس علوم ارتباطات را خوانده اند خودشان قضاوت کنند.اگر چه این دوست را نمی شناسم اما علاقمندم با او دیداری داشته باشم چون به نکات پراکنده ای در خصوص کارگردانی کار اشاره کرده بود که تا حدودی به نظرم به دلیل عدم شناختش از این نوع آثار است،مثل اشاره به کمبود تابلوهای زیبا در نقدی که نوشته بود.


نام نیل سایمون در حوزه ادبیات نمایشی طنز آمریکا، نامی محبوب و آشناست. سایمون به مدد ذهن جستجوگر و طنز کلامی شیرین خود، موفق شده است تا خود را به چهره ای محبوب در ادبیات نمایشی تبدیل کند؛ چهره ای که هم در بین منتقدان پذیرفته است و هم در بین مخاطبان عام. نویسنده ای که هم در تئاتر شناخته شده است و هم در سینما. این مقاله در چارچوب نگرشی زبانشناختی، به بررسی شیوه هایی می پردازد که از رهگذر آنها، سایمون طنز کلامی و انتقادی خود را شکل می دهد. در این مقاله پس از تعریف طنز کلامی و نظریه های سه گانه موجود در مطالعات طنز کلامی، این مفهوم در دو حوزه کلان «معنا شناسی» و «کاربرد شناختی» زبان مطالعه شده است. در حوزه معناشناسی، عناصر «ابهام» (و سطوح مختلف آن)، «تناقض»، «همان گویی»، «اغراق» و «استعاره» به عنوان عوامل ایجاد طنز بررسی شده اند، و در حوزه کاربرد شناختی زبان، به شیوه های خلق طنز کلامی از رهگذر «تفسیر مرجع شاخص ها»، «تلمیح»، «ساخت گفتمانی»، «به هم زدن قواعد نوبت گیری»، «نقش اصول همکاری گرایس» و «بر هم زدن پیش انگاری» پرداخته شده است. پس از تبیین این ملاحضات نظری، با محک زدن موارد فوق الذکر بر روی نمایشنامه های شایعات و گمشده دریانکرز اثر نیل سایمون، تلاش شده است تا الگوی غالب این نمایشنامه نویس در خلق فضاهای طنز آمیزش معرفی گردد.

کلید واژه: نیل سایمون، ادبیات نمایشی آمریکا، طنز کلامی، زبانشناسی، شایعات، گمشده دریانکرز/منبعبرچسب ها :
تعداد بازدیدها : 264 ،

گم‌شده در یانکرز بی‌تردید از مهم‌ترین آثار سایمون است، چراکه هم جایزه‌ی پولیتزر سال 1991 را برایش به‌ارمغان آورده است و هم اقتباس سینمایی آن در سال 1993 با همین نام و به‌کارگردانی مارتا کولیج یکی از بهترین اقتباس‌های سینمایی از نمایش‌های سایمون بود و نیز ایرنه ورث (بازیگر نقش مادربزرگ) را نامزد دریافت جایزه‌ی‌ انجمن منتقدان فیلم شیکاگو برای بهترین بازیگر مکمل زن کرد.


در نمایشنامه‌ی گم‌شده در یانکرز، با دو نوجوان مواجه‌ایم که قرار است به‌علت سفرِ کاریِ پدرشان (ادی)، مدتی را در محله‌ی یانکرزِ نیویورک با مادربزرگ بی‌عاطفه و عمه‌ی کودک‌صفت و شیرین‌عقل خود سپری کنند. ورود لویی (عموی بچه‌ها) که یک خلاف‌کار فراری است، اتفاقاتی را در این خانواده‌ی ازهم‌پاشیده رقم می‌زند و بچه‌ها تا هنگام بازگشت پدرشان، با واقعیت‌های مختلف زندگی روبه‌رو می‌شوند../منبع نشر افراز

برچسب ها :
تعداد بازدیدها : 240 ،

آسایشگاه روانی رودز با بازی سارا توکلی و داود اسلامی،ایده ای از بهروز عباسی و همه شما به زودی در پلاتو آفتاب بندرعباس...
برچسب ها :
تعداد بازدیدها : 264 ،

فرانس پرس نوشت: شماری از شهروندان ، اکثرا از ایرانیان ساکن در خارج از این کشور ،از طریق شبکه های اجتماعی تجمعاتی را در سرتاسر جهان برای حمایت از توافق هسته ای بین ایران و قدرت های بزرگ درخواست کردند.

به گزارش «انتخاب»، این ابتکار را که « روز بین المللی صلح » نامگذاری شده است « دهها نفر از داوطلبان در بیش از60 کشور بزرگ آمریکای شمالی در اروپا ،‌استرالیا و آسیا » مطرح کرده اند.

این داوطلبان در بیانیه ای اعلام کردند به هیچ گروه و حزب سیاسی وابسته نیستند.
برچسب ها :
تعداد بازدیدها : 266 ،


آمار وبلاگ
  • کل بازدید : 7019
  • بازدید امروز :4
  • بازدید دیروز : 2
  • بازدید این هفته : 13
  • بازدید این ماه : 67
  • تعداد نظرات : 1
  • تعداد کل پست ها : 10
  • افراد آنلاین : 1
امکانات جانبی
بالای صفحه